Thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001: 2015.

April 24, 2023
tin tức mới nhất của công ty về Thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001: 2015.

Tháng 9 năm 2018, dưới sự nỗ lực chung của tất cả công nhân nhà máy, nhà máy của chúng tôi một lần nữa giành được sự công nhận của nhóm chuyên gia, đạt được chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001: 2015 thành công, đặt nền móng cho sự phát triển và tăng trưởng của nhà máy của tôi vào năm 2012. Hình dưới đây cho thấy các chứng nhận.Chúng tôi là đơn vị R & D, sản xuất, tích hợp thiết bị sấy phun.